Česky   English

MHMP - výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost

Sp. zn.: S-MHMP 389026/2017 ZDR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

v y h l a š u j e

dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území hlavního města Prahy.

Lhůta, v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních služeb, jež jsou předmětem výběrového řízení: 03.08.2017

Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst. 2 cit. zákona).

Písemné přihlášky* uchazeče je nutno podat do 03.05.2017 odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP, podatelna Jungmannova 35/29, Praha 1.

Mgr. Josef Vacek, v.r.
ředitel odboru správních činností
ve zdravotnictví a sociální péči
Magistrátu hlavního města Prahy

* Přihlášky včetně požadovaných příloh je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní pojišťovny, se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pro zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh zdravotní péče, která má být uchazečem poskytována.

V Praze dne 16.03.2017

Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 03.05.2017

Vyřizuje: Š. Katsiedlová

Výběrové řízení.pdf

17.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 175 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7