Česky   English

OZNÁMENÍ - Půdní vestavba a nástavba 6. a 7. NP bytového domu č.p. 1169, Heřmanova 22, Praha 7- Holešovice

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

 

 

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PRAHA/DATUM

SZ:SZ MČ P7 049126/2016/SU/Ho

Ing. Holá Michaela/220144130

10.3.2017

Č.J.: MČ P7 015575/2017/SU/Ho

holam@praha7.cz

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Společnost Heřmanova 22 s.r.o., IČO 04293452, Ostrovní 124, 110 00  Praha, kterou  zastupuje Dott. arch. Andrea Palazzo, IČO 74401971, Italská 1203/18, 120 00  Praha

(dále jen "stavebník") dne 19.9.2016  podala žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

  • " Půdní vestavba a nástavba 6. a 7. NP bytového domu č.p. 1169, Heřmanova 22,    Praha 7- Holešovice“

na pozemku parc. č. 1652 v katastrálním území Holešovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavební úřad Městské části Praha 7, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

18. dubna 2017 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných u vstupu před domem. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě Městské části Praha 7, úřední dny: Po a St 8 – 18, kancelář č. 240, 2.patro).

Dne 19.9.2016  podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Půdní vestavba a nástavba  6. a 7.NP bytového domu v Praze 7“ (dále jen stavba),  žádost o vydání změny této stavby před jejím dokončením a žádost o spojení obou výše uvedených řízení. Stavební úřad usnesením ze dne 3.11.2016 č.j. MČ P7 049126/2016/SU/Ho v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění obě řízení spojil. Dnem podání žádosti bylo společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) zahájeno.

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby je půdní vestavba, dvorní nástavba, přístavba výtahové šachty a stavební úpravy bytového domu čp. 1169, Heřmanova 22, Praha 7. Stavba byla povolena certifikátem č. 0024/03/2008 vydaným autorizovaným inspektorem Ing.arch.Petrem Brodským ve zkráceném stavebním řízení dne 27.11.2008. Certifikátem č.0024/36/2014 vydaným autorizovaným inspektorem Ing.arch.Petrem Brodským dne 27.3.2014 byla povolena první změna této stavby před jejím dokončením.

Předmětem tohoto společného řízení je povolení druhé změny stavby před jejím dokončením.

Jedná se o změnu stavby dle projektu zpracovaného v 04/2016, architekt stavby Dott.arch.Andrea Palazzo,Č.A.0040/R ČKA, odpovědný projektant Ing. Miroslav Kaliba, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0001649. Strop nad 5.NP domu bude demontován a bude proveden nový ocelobetonový strop. Stávající střecha domu bude demontována. Stávající římsa do ulice bude zachována. Nový krov bude směrem do ulice kopírovat stávající tvar sedlové střechy, střešní krytinou bude taška Bobrovka. Půdní vestavba bude do ulice prosvětlena novými ateliérovými okny v dolní řadě a malými střešními okny 0,6x 0,6m v horní řadě.  Hřeben nové střechy bude vyšší o 0,64m oproti původnímu hřebeni střechy. Zvýšením hřebene bude doplněna přerušená linie střešní krajiny. Změna stavby spočívá zejména v zvětšení nástavby do dvora. Do dvora je navržena nástavba jednoho plného podlaží s ponecháním hl. římsy, po stranách fasády budou vytvořeny malé terásky se zábradlím. Nástavba druhého ustoupeného podlaží bude zastřešena pultovou střechou s prosvětlujícími okny. V ustoupení je navržena terasa. Nástavba bude z levé strany hmotově téměř totožná s nástavbou sousedního domu v ul. Veverkova. Nástavba z pravé strany  při pohledu ze dvora má ponechanou šikminu sedlové střechy s krytinou z Bobrovky v návaznosti na sousední dům v šíři 1m.V půdní vestavbě a nástavbě je navrženo  6 mezonetových bytů. Půdní vestavba a nástavba bude provedena v souladu s požadavky odboru památkové péče MHMP.

Oproti původnímu projektu je zachován přístup na dvůr z 1.NP. Z důvodu přístavby výtahu je nové venkovní vyrovnávací schodiště posunuto oproti původnímu.

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1653, 1650, 2234, 2233 v katastrálním území Holešovice

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Holešovice č.p. 1170 a č.p. 1168

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

I. účastníci podle  § 85, odst. 1, písm.a), § 109 písm. a), b),  stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a)  správního řádu :

- Andrea Palazzo, IDDS: 7yk7ncb    místo podnikání: Italská č.p. 1203/18, 120 00  Praha 2-Vinohrady    zastoupení pro: Heřmanova 22 s.r.o., Ostrovní 124, 110 00  Praha

- Hana Försterová, Heřmanova č.p. 1169/22, 170 00  Praha 7-Holešovice

- Massimo Gallo, Žitomírská č.p. 595/35, Vršovice, 101 00  Praha 101

- Ludvík Holub, Heřmanova č.p. 1169/22, 170 00  Praha 7-Holešovice

- Lukáš Klačer, Heřmanova č.p. 1169/22, 170 00  Praha 7-Holešovice

- Blanka Krejčí, Kubišova č.p. 1921/37, Praha 8-Libeň, 182 00  Praha 82

- Michaela Křížová, Heřmanova č.p. 1169/22, 170 00  Praha 7-Holešovice

- Lynch Develop s.r.o., IDDS: t4ywat2    sídlo: Holečkova č.p. 838/18, 150 00  Praha 5-Smíchov

- METROPOL, spol. s r.o., IDDS: gd959mj    sídlo: Žitomírská č.p. 595/35, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101

- Francesco Salvi, Via Morandi 1, Buccinasco (Miláno), Itálie

II. účastníci  podle § 85,  odst. 1. písm.b) a odst. 2,  § 109 písm. c, d, e), f) a g) stavebního zákona a  § 27 odst. 2 správního řádu- doručováno veřejnou vyhláškou:

- Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková    organizace, Vyšehradská 2077, 128 00  Praha 2, IDDS: c2zmahu

- Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, 170 00  Praha, zast. odborem rozvoje ÚMČ Praha 7

-    Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1653, 1650, 2234, 2233 v katastrálním území Holešovice

-     Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Holešovice č.p. 1170 a č.p. 1168  

III. dotčené orgány:

-Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j    sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město

-Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i    sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město

-Městská část Praha 7, odbor životního prostředí, nábřeží Kpt. Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7- interní

-HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město

-HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město

IV. dotčení správci sítí:

-PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3    sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov

-Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf    sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102

-Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt    sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle

Na vědomí:

- IPR – evidence UR

- Heřmanova 22 s.r.o., IDDS: q5p7fm2,  sídlo: Ostrovní č.p. 124/21, 110 00  Praha 1-Nové Město

- Městská část Praha 7, odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7- interní

- IMOBILIA Praha, spol. s r.o., Heřmanova 1168, 170 00  Praha, IDDS: xsvqgwn

- Společenství vlastníků domu Veverkova č.p. 1170, Praha 7, 170 00,  IČ: 71459243

- Spis

Oznámení.pdf

16.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 303 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7