Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Výběrové řízení - Technik oddělení výstavby - Stavební úřad (SÚ)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem ÚMČ P7

vyhlašuje dne 14.3.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Technik oddělení výstavby -  Stavební úřad (SÚ)

Sjednaný druh práce:  Technik oddělení výstavby – Stavební úřad (SÚ) s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 10.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání  -  stavebního směru

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (fakulta stavební).

Požadované

znalosti

Stavební zákon č. 183/2006Sb., včetně prováděcích vyhlášek

Správní řád č. 500/2004 Sb.,

Vyhláška 398/2009 Sb.,

Práce s PC zejména MS WORD, EXCEL, Internet

Výhodou: praxe ve státní správě, znalost práce s MISYS.

Další dovednosti,

schopnosti

Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního směru

nebo

ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a min. 2 roky praxe v oboru stavebnictví

nebo

ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a min. 3 roky praxe v oboru stavebnictví

 

Organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, samostatnost, spolehlivost a odolnosti proti stresu, dobrá znalost češtiny, znalost ÚP MHMP výhodou

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:   

a) jméno, příjemní a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 30.03.2017 na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
odbor personálních činností
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - pozice – Technik oddělení výstavby -  Stavební úřad (SÚ)"

Předpokládaný vznik pracovního poměru 15.04.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 13.03.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník ÚMČ P7

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

13.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 253 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7