Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Výběrové řízení - Veřejný opatrovník - oddělení sociální práce – odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem  ÚMČ P7

prodlužuje do 31.3.2017

výběrové řízení na obsazení  pracovního místa

 Veřejný opatrovník – Oddělení sociální práce –  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)

Sjednaný druh práce:  Veřejný opatrovník – Oddělení sociální práce –  Odbor  sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ) s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě   9.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Možnost využití služebního bytu v Praze 7

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou sociálního nebo právního zaměření

Požadované

znalosti

 • praxe v sociální oblasti podmínkou
 • orientace v právní problematice, ( z.č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)   
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
 • znalost práce na PC (MS Word, Internet)

Další dovednosti,

schopnosti

 • samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost
 • dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu
 • sociální cítění
 • časová flexibilita

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:   

a) jméno, příjemní a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady  je nutno doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 31.03.2017 na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7Obálku označte slovy:

 „Výběrové řízení - Veřejný opatrovník - oddělení  sociální práce  – odbor sociálních věcí a zdravotnictví  (OSZ)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru : ihned.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne : 10.3.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník ÚMČ P7

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

10.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 437 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7