Česky   English

OZNÁMENÍ - stavební úpravy domu č.p. 78 v k.ú. Bubeneč (hotel Splendid), Ovenecká 33 v Praze 7

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

ČJ: MČ P7 000815/2017/SU/Pok

SZ: MČ P7 040239/2012/34

78 Bbč

Pokorná Alena  22014 4131

pokornaa@praha 7.cz

4.1.2017


OZNÁMENÍ

o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením

Dne 19.12.2016 požádal stavebník  Rezidence Bubenečský vrch, s.r.o., IČ 24179272, se sídlem Letenská 121/8, Praha 1 zastoupen na základě plné moci podal Ing. arch. Alenou Uhlířovou, nar. 4.4.1956, V zálomu 768/10, Praha 4  u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44, odst. 1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád zahájeno správní řízení.

Stavba:

  • stavební úpravy domu č.p. 78 v k.ú. Bubeneč (hotel Splendid), Ovenecká 33 v Praze 7, na pozemcích čís. parc. 425 a 426 v k.ú. Bubeneč,  které jsou prováděny za účelem zřízení bytového domu „Rezidence Splendid“, vybudování podzemního garážového stání v předzahrádce na pozemku čís. parc. 426 v k.ú. Bubeneč, včetně úpravy stávajícího přejezdu přes chodník na čís. parc. 2027 v k.ú. Bubeneč,

která byla povolena rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 6.11.2013 pod čj. MČ P7 020789/2013/OVT/Pok/01/01, 78, právní moc nastala dne 18.12.2013;  dne 3.9.2014 pod čj. MČ P7 022572/2014/OVT/Pok/01, 78 Bbč byla povolena změna stavby před jejím dokončením, právní moc dne 7.10.2014 a dne 22.6.2015 byla poovlena změna rozhodnutí o umístění stavby a změna stavby před jejím dokončením pod čj. MČ P7 029365/2015/OVT/Pel,Pok, právní moc dne 29.7.2015; dne 22.12.2015 pod čj. MČ P7 053466/2015/OVT/VAV/01 a dne 29.2.2016 pod čj. MČ P7 007149/2016/OVT/VAV/01  byly vydány kolaudační souhlasy na část stavby.

Předmětem žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončení  je:

-    termín dokončení  stavby - 2 bytových jednotek  čís. 78/10 (3.03) ve 3.NP a 78/15 (6.01) v 6.NP, a to v termínu do 31.12.2017.

Vlastníky domu č. p. 78 v k. ú. Bubeneč jsou:

-    Ing. Dita Bestová, nar. 24.12.1968, Vostrovská 486/50, Praha 6; Štěpánka Černá, nar. 5.12.1980, Neklanova 113/26, Praha 2; Eva Fagerberg Rollerová, nar. 20.1.1963, Kostelní 1291/38, Praha 7; Lenka Glynn, nar. 19.10.1974,  Liliova 248/8, Praha 1; Tomáš Hlivka, nar. 30.1.1968, Ovenecká 78/33, Praha 7; Hana Hlivková, nar. 28.6.1968, Ovenecká 78/33, Praha 7; Ekaterina Horakova, nar. 8.1.1987, Ve studeném 1817/4, Praha 4; Tomáš Jákics, 2.11.1977, Paťanka 2610/3a, Praha 6; Gilbert Khoury, nar. 19.9.1952, Kozí 853/19, Praha 1; Sebastian Patrick Lynch, nar. 20.10.1957, Ovenecká 78/33, Praha 7; Polina Lynch, nar. 26.11.1992, Ovenecká 78/33, Praha 7; Michaela Mansbartová, nar. 24.5.1979, Jana Masaryka 708/12, Praha 2; Tereza Porybná, nar. 21.7.1980, Bílkova 122/6, Praha 1; Harriet Price Sarah, nar. 26.5.1979, Ovenecká 78/33, Praha 7; Rezidence Bubenečský vrch s.r.o., IČ 24179272, Letenská 121/8, Praha 1; Nader Safari, nar. 18.5.1970, Celetná 592/23, Praha 1; Iva Skřivánková, nar. 19.2.1982, Ovenecká 78/33, Praha 7; Ing. Bohuslav Šantrůček, nar. 28.9.1948, Sluneční nám. 2563/1, Praha 5; Jaroslava Šantrůčková, nar. 1.11.1953, Sluneční nám. 2563/1, Praha 5; Stefano Taglia, nar. 20.1.1973, Veverkova 1230/7, Praha 7.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se   vydává   Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů oznamuje v   souladu  s  ust. § 112, odst. 1 stavebního zákona zahájení podle § 118, odst. 1 stavebního zákona o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad  pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením,  upouští dle ust. § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci   řízení   mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí v kanceláři č. 241, 2. patro Úřadu městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v  pondělí a ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin ve lhůtě do 10    dnů od doručení tohoto oznámení a v této lhůtě uplatnit svá stanoviska, námitky nebo připomínky. Uplatňování námitek účastníků řízení se řídí podle § 114, odst 1 a 2 stavebního zákona:

(1 Bbč) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

(2) K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány.

Stavební úřad v souladu s ust. § 112, odst. 2 stavebního zákona upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že k námitkám, stanoviskům a důkazům uplatněným po výše uvedené lhůtě nebude přihlédnuto.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce  písemnou plnou moc.

Ing. Helena  L u b a s o v á   
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se účastníkům řízení:

účastníci - § 109 písm. a) nebo b), c)  staveb a § 27 odst. 1a) správního řádu:

Ing. arch. Alena Uhlířová, V Zálomu 768/10, 140 00  Praha 4

-    zastoupení pro:  Rezidence Bubenečský vrch s.r.o., Letenská 121/8, 118 00  Praha 1

 

Ing. Dita Bestová, Vostrovská 486/50, 160 00  Praha 6

Štěpánka Černá, , Neklanova 113/26, 128 00  Praha 2

Eva Fagerberg Rollerová, Kostelní 1291/38, 170 00  Praha 7

Lenka Glynn,  Liliova 248/8, 110 00  Praha 1

Tomáš Hlivka, Ovenecká 78/33, 170 00 Praha 7

Hana Hlivková, Ovenecká 78/33, 170 00 Praha 7

Ekaterina Horakova, Ve studeném 1817/4, 147 00 Praha 4

Tomáš Jákics, Paťanka 2610/3a, 160 00  Praha 6

Gilbert Khoury, Kozí 853/19, 110 00 Praha 1

Sebastian Lynch Patrick, Ovenecká 78/33, 170 00  Praha 7

Polina Lynch, Ovenecká 78/33, 170 00  Praha 7

Michaela Mansbartová, Jana Masaryka 708/12, 120 00 Praha 2

Tereza Porybná, Bílkova 122/6,  110 00  Praha 1

Harriet Price Sarah, Ovenecká 78/33, 170 00  Praha 7

Nader Safari, Celetná 592/23, 110 00  Praha 1; IDDS k9nwrgh

Iva Skřivánková, Ovenecká 78/33, 170 00 Praha 7

Ing. Bohuslav Šantrůček, Sluneční nám. 2563/1, 158 00  Praha 5

Jaroslava Šantrůčková, Sluneční nám. 2563/1, 158 00  Praha 5

Stefano Taglia, Veverkova 1230/7, 170 00  Praha 7.   

II. účastníci - § 109 písm. e) staveb. zákona a § 27 odst. 2 správního řádu: 

- vlastníci pozemků čís. parc. 457 a 458  v  k. ú. Bubeneč s budovou č. p. 214;  čís. parc. 427, 429    a 428 s budovou č. p. 94 v k. ú. Bubeneč

- úřední deska  ÚMČ Praha 7 -  doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní

Dotčené orgány:

Hygienická stanice hl. m. Prahy – pobočka centrum Praha 7; IDDS zpqai2i

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy – ODP2; IDDS jm9aa6j

MHMP – odboru památkové péče;  IDDS  48ia97h

Na vědomí:

Rezidence Bubenečský vrch s.r.o., Letenská 121/8, 118 00  Praha 1; IDDS ahe65xr

spisy

Oznámení.pdf

6.1.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 224 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7