Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Výběrové řízení - Vedoucí oddělení ochrany prostředí - Odbor životního prostředí (OŽP)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

vyhlašuje dne 6.1.2017 výběrové řízení na obsazení  pracovního místa

Vedoucí oddělení ochrany prostředí - Odbor životního prostředí  (OŽP)

Sjednaný druh práce: Vedoucí oddělení ochrany prostředí s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě   10.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

(odborné zaměření vzdělání - zootechnické, veterinární)

Požadované

znalosti

Výhodou znalost:

Zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Zákona č. 236/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Zkušenosti s vedením týmu minimálně po dobu dvou let

Další dovednosti,

schopnosti

Znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

ZOZ výhodou

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady  je nutno doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 23.01.2017 na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - pozice - Vedoucí oddělení ochrany prostředí - Odbor životního prostředí  (OŽP)"

Předpokládaný vznik pracovního poměru 15.2.2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne : 4.1.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

5.1.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 305 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7