Česky   English

Příjem a zpracování stížnosti

Stížnost je podání fyzické nebo právnické osoby, která se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo upozorňuje na konkrétní nedostatky podané převážně ve vlastním zájmu. Podání se posuzuje podle obsahu bez ohledu na to, jak je podatelem označeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba, nezletilá osoba pouze tehdy, je-li předmět stížnosti přiměřený její rozumové vyspělosti (§ 9 občanského zákona).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení stížnosti:

Stížnost proti vyúčtování služeb spojených s bydlením :

Pro řešení těchto stížností schválila Rada městské části Praha 7 reklamační řád, podle něhož, v případech, kdy nájemník nesouhlasí s vyúčtováním, do 14ti dnů od převzetí vyúčtování uplatní reklamaci u správní firmy.

Má-li nájemník výhrady proti výsledku své reklamace, podá stížnost na nesprávnost vyúčtování písemně na Odbor majetku Úřadu městské části Praha 7 u technika vyúčtování služeb.

Nebude-li ani po rozhodnutí tohoto odboru spokojen s vyřešením reklamace, podá žádost o prošetření reklamace na Útvar kontroly a stížností Úřadu městské části Praha 7.

Ostatní stížnosti :

Ostatní stížnosti řeší příslušné odbory Úřadu městské části Praha 7, do jejichž kompetence příslušná problematika spadá, případně ve druhé instanci Útvar kontroly a stížností Úřadu městské části Praha 7.

Tento útvar řeší i stížnosti v první instanci v případech, kdy je stěžovatel přesvědčen, že přímé podání stížnosti tomuto útvaru je z různých důvodů efektivnější.

Útvar kontroly a stížností Úřadu městské části Praha 7 eviduje všechny stížnosti došlé na Úřad městské části Praha 7 a sleduje jejich včasné a důsledné vyřízení.

Útvar kontroly a stížností není kompetentní k vyřizování stížností na výkon státní správy.

Tyto stížnosti podléhají samostatnému režimu a řeší je orgány příslušné v jednotlivých oblastech. Informace jsou povinny podat odbory, které státní správu vykonávají.

Útvar kontroly a stížností není kompetentní k vyřizování stížností na rozhodování volených orgánů samosprávy.

Stěžovatel musí být o přijetí stížnosti podané Úřadu městské části Praha 7 neprodleně písemně vyrozuměn.

Obsah stížnosti je prošetřen pracovníky příslušného odboru, či Útvaru kontroly a stížností, v případě potřeby v součinnosti s ostatními odbory a odděleními, do jejichž kompetence předmět stížnosti spadá.

Po skončení šetření musí být stěžovatel písemně informován o výsledku a závěrech provedeného šetření.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Stížnosti jsou podávány v písemné formě i s podklady potřebnými k rozhodnutí přímo správní firmě, příslušným odborům Úřadu městské části Praha 7, Útvaru kontroly a stížností, Úřadu městské části Praha 7, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 7, prostřednictvím odboru správních agend a oddělení egovernmentu Úřadu městské části Praha 7: Milady Horákové 2, Dělnická 44

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

S vedoucími pracovníky příslušných odborů Úřadu městské části Praha 7 a Útvaru kontroly a stížností v úřední dny, či v jiných dnech po předchozí telefonické dohodě.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stížnost se vyřizuje bez zbytečného odkladu.

Lhůta pro vyřízení stížnost je 60 dnů od doručení příslušnému odboru Úřadu MČ Praha 7.

Pokud vyřizování stížnosti překročí 30 dnů od jejího doručení, musí být stěžovatel k tomuto dni písemně vyrozuměn o stavu vyřizování stížnosti a o dalším předpokládaném postupu.

Pokud nelze stížnost vyřídit ve lhůtě do 60 dnů, rozhodne tajemník Úřadu MČ Praha 7 o prodloužení lhůty, o tomto postupu bude stěžovatel písemně informován; součástí informace bude i odůvodnění nedodržení lhůty 60 dnů pro vyřízení.

Právní předpisy:

Podle charakteru stížnosti.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nelze uplatnit, lze však podat opakovanou stížnost, která však musí obsahovat nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledek prošetřování.

Za správnost návodu odpovídá:

Krimláková Z., pov. ved. ÚKS

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

8.10.2015

 

09.10.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4590 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7