Česky   English

Záštita - Pravidla MČ Praha 7 pro udělování záštit

Pravidla MČ Praha 7 pro udělování záštit

schválená usnesením Rady MČ Praha 7
č. 0855/15 ze dne 22.9.2015

I.

Záštita ve smyslu těchto pravidel představuje vyjádření poskytovatele, že akce pořádaná pod záštitou přispívá k rozvoji společenského života v městské části a ke zvýšení propagace aktivit v rámci městské části Praha 7. Ve výjimečných případech může být záštita poskytnuta na akce nadregionálního charakteru.

II.

Záštitou je možné podpořit akce splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, zejména pak akce v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a akce charitativní či benefiční a účast jednotlivců nebo skupin reprezentujících městskou část Praha 7. A to na základě písemné žádosti žadatelů.

III.

Poskytnutí záštity je čestnou záležitostí. Ze záštity nevyplývá nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není rozhodnuto kompetentním orgánem jinak. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast zástupce MČ Praha 7 na pořádané akci nebo podpořeném projektu.

IV.

Žadatel může požádat o následující druh záštity:

a) záštita městské části Praha 7

b) záštita starosty městské části Praha 7

c) záštita členů rady

V.

Orgán, který je oprávněn záštitu poskytnout, může rozhodnout i o jejím odejmutí v případě, že podpořená akce pozbude svého účelu a nesplní podmínky pro poskytnutí záštity.

Záštita městské části Praha 7

I.

Záštitu městské části Praha 7 je oprávněna poskytnout svým usnesením Rada městské části Praha 7, a to především akcím, které svým významem zásadně podporují zájmy prosazované městskou částí.

II.

Poskytnutím záštity vzniká pořadateli povinnost prezentovat městskou část užitím logotypu MČ Praha 7. (Logotyp si můžete stáhnout http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Dotace , pro kulturní akce logotyp Art District 7 http://www.praha7.cz/Volny-cas/Art-District-7 ). Městská část Praha 7 žádá o dodržování přiloženého Grafického manuálu pro používání logotypu.)

Společně s tím musí pořadatel akce na všech materiálech uvádět větu: „Akce se koná pod záštitou městské části Praha 7“, pokud je to technicky možné. V opačném případě je nutné úřad MČ Praha 7 informovat.

III.

Společně se záštitou bude organizátorovi akce poskytnuta možnost propagace na webových stránkách městské části Praha 7, sociálních sítích městské části Praha 7 a v časopisu Hobulet. Městská část si vyhrazuje právo zařadit propagaci akce v závislosti na aktuální situaci a kapacitě svých informačních kanálů. - 2 -

Záštita starosty MČ Praha 7

I.

Starosta městské části Praha 7 může poskytnout po konzultaci s ostatními členy Rady záštitu významným společenským, kulturním, vzdělávacím, sportovním, charitativním a dalším veřejně prospěšným akcím konaným na území městské části, případně může záštitou podpořit účast jednotlivců a skupin reprezentujících městskou část Praha 7 na významných akcích konaných mimo území městské části.

II.

Poskytnutím záštity vzniká pořadateli povinnost prezentovat městskou část užitím logotypu MČ Praha 7. (Logotyp si můžete stáhnout http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Dotace , pro kulturní akce logotyp Art District 7 http://www.praha7.cz/Volny-cas/Art-District-7 ). Žádáme o dodržování přiloženého Grafického manuálu pro používání logotypu.)

Společně s tím musí pořadatel akce na všech materiálech uvádět větu: „Akce se koná pod záštitou starosty městské části Praha 7“.

III.

Společně se záštitou bude organizátorovi akce poskytnuta možnost propagace na webových stránkách městské části Praha 7, sociálních sítích městské části Praha 7 a v časopisu Hobulet. Městská část si vyhrazuje právo zařadit propagaci akce v závislosti na aktuální situaci a kapacitě svých informačních kanálů.

Záštita členů Rady městské části Praha 7

I.

Člen Rady městské části Praha 7 může poskytnout po konzultaci s ostatními členy Rady záštitu významným společenským, kulturním, vzdělávacím, sportovním, charitativním a dalším veřejně prospěšným akcím konaným na území městské části.

II.

Poskytnutím záštity vzniká pořadateli povinnost prezentovat městskou část užitím logotypu MČ Praha 7. (Logotyp si můžete stáhnout http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Dotace , pro kulturní akce logotyp Art District 7 http://www.praha7.cz/Volny-cas/Art-District-7 ). Žádáme o dodržování přiloženého Grafického manuálu pro používání logotypu.)

Společně s tím musí pořadatel akce na všech materiálech uvádět větu: „Akce se koná pod záštitou zástupce starosty/radní/ho městské části Praha 7 …….. titul, jméno, příjmení ……….“

III.

Společně se záštitou bude organizátorovi akce poskytnuta možnost propagace na webových stránkách městské části Praha 7, sociálních sítích městské části Praha 7 a v časopisu Hobulet. Městská část si vyhrazuje právo zařadit propagaci akce v závislosti na aktuální situaci a kapacitě svých informačních kanálů.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení usnesením Rady MČ Praha 7.

11.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4330 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7