Česky   English

Lovecký lístek

LOVECKÝ LÍSTEK

Vydání loveckého lístku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba starší 16 let, která má způsobilost k právním úkonům, složila zkoušku z myslivosti nebo má zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost nebo je absolventem či posluchačem střední nebo vyšší odborné školy, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem a je bezúhonný. U cizinců se za průkaz o složení zkoušky považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Podání písemné žádosti s přílohami.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami nebo osobní účastí na Odboru životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, Odbor životního prostředí.
Dveře č. 244, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4154, Ing. Jana Žáčková, nebo jiný zatupující pracovník

Úřední hodiny:
pondělí a středa 7.30 - 18.00
úterý a čtvrtek 7.30 - 15.00
pátek 7.30 - 14.00

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad o složení zkoušky z myslivosti,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
  • doklad o pojištění (§ 48 zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti),
  • občanský průkaz,
  • cestovní pas v případě, že žadatel je cizinec.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku obdržíte na Odboru životního prostředí nebo zde na stránkách Úřadu MČ Prahy 7 – Odboru životního prostředí.

Správní poplatky:

Jednodenní

30 Kč

Pětidenní

50 Kč

Měsíční

70 Kč

Půlroční

100 Kč

Roční

150 Kč

Na dobu neurčitou

1000 Kč

Na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého pracovního povolaní nebo funkce, je správní poplatek 500 Kč.

Na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce, je správní poplatek 75 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení loveckého lístku je na počkání.

Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Právní předpisy:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě odepření vydání loveckého lístku je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání, ve kterém je uvedena lhůta do kdy a ke kterému orgánu lze odvolání podat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Tomu, kdo neoprávněně loví zvěř, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pokutu do 8000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.

Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Hana HORSKÁ, vedoucí odboru životního prostředí.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24. 8. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

25.08.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2183 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7