Česky   English

Rybářský lístek

RYBÁŘSKÝ LÍSTEK

Vydání rybářského lístku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě, že je žadatel mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území Prahy 7.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Podání písemné žádosti s přílohami.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami nebo osobní účastí na Odboru životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, Odbor životního prostředí.

Dveře č. 244, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4154, Ing. Jana Žáčková, nebo jiný zastupující pracovník

Úřední hodiny:
pondělí a středa 7.30 - 18.00
úterý a čtvrtek 7.30 - 15.00
pátek 7.30 - 14.00

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku,
  • u cizince platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejíž je občanem,
  • občanský průkaz,
  • cestovní pas v případě, že žadatel je cizinec.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný tiskopis Žádost o vydání rybářského lístku obdržíte na Odboru životního prostředí  nebo zde na stránkách Úřadu MČ Prahy 7 – Odboru životního prostředí.

Správní poplatky:

Kratší než 1 rok

60 Kč

Jednoroční

100 Kč

Jednoroční pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50 Kč

Jednoroční pro osoby mladší 15 let

50 Kč

Tříletý

200 Kč

Tříletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

100 Kč

Tříletý pro osoby mladší 15 let

100 Kč

Desetiletý

500 Kč

Desetiletý pro osoby mladší 15 let

250 Kč

Desetiletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

250 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení rybářského lístku je na počkání.

Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004., správní řád.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě odepření vydání rybářského lístku je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání, ve kterém je uvedena lhůta do kdy a ke kterému orgánu lze odvolání podat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích pokutu do 8000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.

Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Hana HORSKÁ, vedoucí odboru životního prostředí.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24. 8. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

 

25.08.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2515 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7