Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Ověřování podpisu pro imobilní občany na území Prahy 7

Úřad městské části Praha 7 zajišťuje službu ověřování podpisů pro imobilní občany na území Prahy 7. Jedná se o službu, která se poskytuje pouze pro žadatele zdravotně a tělesně postižené a občany kteří z vážných zdravotních důvodů nemohou přijít osobně.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Úřad za obsah listin neodpovídá.

OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU – LEGALIZACE

Legalizace se provádí na žádost.

Podle zákona č. 21/2006 Sb., § 10, se legalizace neprovede:

 • Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede.

Podle zákona č. 21/2006 Sb., § 13, se legalizace neprovede:

 • Jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

VYŘIZUJE ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - oddělení eGovernmentu  

Ověřování pro imobilní občany se provádí po předchozí domluvě. Telefonicky nebo osobní návštěvou na pracovištích eGovernmentu.

ÚŘEDNÍ HODINY

pracoviště Úřad MČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, přízemí dveře č. 33
tel.: 220 144 268

Pondělí 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Středa 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00
pracoviště Milady Horákové 2, Praha 7
tel.: 233 376 732

Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
pracoviště Dělnická 44, Praha 7
tel.: 283 871 735

Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

 

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

K prokázání totožnosti předloží žadatel:

 1. Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 2. Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince.
 3. Průkaz žadatele o udělení azylu jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
 4. Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.
 5. Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany.
 6. Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana. 

SPRÁVNÍ POPLATKY

 • 30,-Kč za jeden podpis
 • držitelé platného průkazu ZTP, ZTP/P a váleční veteráni jsou dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích od poplatku osvobozeni

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

 

Aktualizace: 01. 01. 2017

25.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2997 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7