Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

 

Konverze z listinné do elektronické podoby - občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je převeden na CD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Cena CD je zahrnuta v poplatku.

 

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce občan konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD (obsahující pouze příslušný dokument určený ke konverzi) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

 

VYŘIZUJE ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - oddělení eGovernmentu  

ÚŘEDNÍ HODINY

pracoviště Úřad MČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, přízemí dveře č. 33
tel.: 220 144 268

Pondělí 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Středa 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00
pracoviště Milady Horákové 2, Praha 7
tel.: 233 376 732

Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
pracoviště Dělnická 44, Praha 7
tel.: 283 871 735

Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00


SPRÁVNÍ POPLATKY 

Provedení autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30,-

Provedení autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30,-

Osvobození od poplatku se řídí zákonem 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby

  1. Formát max. A4
  2. Technický nosič s laserovým záznamem CD/DVD, obsahující pouze a výhradně příslušný dokument určený k autorizované konverzi
  3. Formáty datové zprávy PDF (Portable Dokument Format) verze 1.3. a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Format/Archive)

Konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby

  1. Formát max. A4
  2. Pouze na technický nosič s laserovým záznamem CD

KONVERZI NELZE PROVÉST 

a)   je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,

b)   jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby,

c)   jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,

d)   není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:

  1. prvopis,
  2. vidimovaný dokument,
  3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,

e)   je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

f)    v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,

g)   jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,

h)   pokud dokument nesplňuje technické náležitosti.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (část I. položka 4)

 

ROZSÁHLÉ KONVERZE DOKUMENTŮ

Rozsáhlá konverze dokumentů je pojem, který se používá pro autorizovanou konverzi dokumentu, který má 150 stran
a více. Provedení konverze takového dokumentu vyžaduje čas a prostor. Z tohoto důvodu se provádí pouze na specializovaných pracovištích, která jsou pro tyto potřeby vybavena.

Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště České pošty.

eGoncentra je možné navštívit osobně, je však doporučeno předem se telefonicky domluvit. Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30,- Kč. Seznam eGoncenter, kde můžete požádat o rozsáhlou konverzi dokumentů, najdete na internetových stránkách www.czechpoint.cz/web/?q=node/507

Česká pošta přijímá dokumenty ke konverzi formou doručené zásilky.

Česká pošta umožňuje provést konverzi na centrálním sběrném pracovišti, kterému lze zasílat zakázky ke konverzi pomocí poštovních zásilek, a to na adrese: Česká pošta, s. p., Oddělení elektronické služby, 749 20 Vítkov.

Pro rozsáhlou konverzi dokumentů je nutno vyplnit objednávku (ke stažení na www.czechpoint.cz/web/?q=node/507). Pracoviště České pošty vyhotoví konverzi dokumentu a zkonvertované dokumenty společně s obdrženými dokumenty zašle zákazníkovi na dobírku do 10 pracovních dnů.

Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30,- Kč, cena za balné a expedici 70,- Kč, a to včetně DPH.

 

Aktualizace: 01. 01. 2017

Informace čerpány: www.czechpoint.cz, www.datoveschrankyinfo.cz, www.praha7.cz

25.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2846 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7