Česky   English

Finanční podpora městské části Praha 7

Zákonná úprava

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno dle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 89 odst. 2, písm. b) a f) rozhodovat:

  • o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
  • o darování movitých věcí včetně peněz v celkové hodnotě vyšší než 50 000 Kč ročně jedné a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám

Rada městské části dle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 94, odst. 3 rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.

Dotace

Dne 20. února 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. Nové § 10a až 10c zákona č. 24/2015 Sb. upravují proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“). Nejedná se o zavádění nových postupů a pravidel, pouze o sjednocení používaných postupů a pojmů.

Typy dotací

§ 10a odst. 2 zákona č. 24/2015 Sb. stanoví tři možné typy dotací a NFV poskytovaných z územních rozpočtů, a to na účel:

a) určený poskytovatelem v programu (viz § 10c) – „programová“ dotace,

b) určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace,

c) stanovený zvláštním právním předpisem.

 

Ad a) Dotace na účel určený poskytovatelem v programu – „programová“ dotace

Jedná se o typ dotace, která byla dříve nazývána grantem. Jedná se o dotace na předem stanovený účel – téma, dotační období, termín pro podání přihlášek, podmínky výběrového řízení.

 

§ 10c

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

 

(2) Program obsahuje alespoň

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,

b) důvody podpory stanoveného účelu,

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,

e) okruh způsobilých žadatelů,

f) lhůtu pro podání žádosti,

g) kritéria pro hodnocení žádosti,

h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,

i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,

j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

 

 

Ad b) Dotace na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace

 

Jedná se o typ dotace, která byla dříve nazývána finančním příspěvkem.

Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

Kdy a jak žádat o dotaci?

Dotace na účel určený poskytovatelem v programu – „programová“ dotace

O dotaci lze žádat na základě vyhlášeného programu v souladu s pravidly.

 

Dotace na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace

O dotaci lze zažádat kdykoliv na základě obecných pravidel pro poskytování dotace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podávají fyzické a právnické osoby dle konkrétního typu dotace dle pravidel.

Jak požádat o dotaci

O dotaci lze žádat v souladu s pravidly pro poskytování konkrétního typu dotace. Žádost se podává na předepsaném formuláři (Formuláře pro dotace)

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Kontaktní osoby pro konzultace dle oblastí

▪ Bezpečnost a protidrogová prevence

Odbor Kancelář starosty a tajemníka, Bc. Jaroslav Fiala, e-mail: FialaJ@praha7.cz, tel. č.: 220 144 240.

 

▪ Sport a kultura

Odbor kultury a sportu, Bc. Lukáš Fátor, DiS., e-mail: FatorL@praha7.cz , tel. č.: 220 144 013.

 

▪ Sociální a zdravotní

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, PaedDr. Miroslav Luczka, e-mail: LuczkaM@praha7.cz, tel. č.: 220 144 147.

 

▪ Školství

Odbor školství, Ing. Dita Výborová, e-mail: VyborovaD@praha7.cz, tel. č.: 220 144 054.

 

▪ Životní prostředí

Odbor životního prostředí, Ing. Hana Horská, e-mail: HorskaH@praha7.cz, tel. č.: 220 144 151

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jakým způsobem podat žádost:

Vyplněný formulář zašlete datovou schránkou: r44b2x7 nebo na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
příslušný odbor či oddělení
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Formulář je k dispozici v sekci formuláře Prahy 7.

Právní předpisy

▪ zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

▪ zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

▪ zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.11.2016

 

17.01.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5295 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7