Česky   English

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • občan České republiky starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání ve věci ohlášení změny místa trvalého pobytu člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost a doložit oprávněnost k zastupování

 • RODIČ – RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • JINÝ ZÁSTUPCE – ROZHODNUTÍ SOUDU

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění požadovaných náležitostí

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Předložte přihlašovací lístek k trvalému pobytu spolu s příslušnými doklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu - Úřad městské části Praha 7 , odbor správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.

Dveře číslo 175-179.
Tel.: 220 144 210, 220 144 204-8.

 

Úřední hodiny:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Pátek

bez úředních hodin

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • platný občanský průkaz, nemáte-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou ( cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz ). Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládáte doklad o nabytí státního občanství
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva, podnájemní smlouva), anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme mít uvedené doklady s sebou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7

Správní poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu vyznačena na místě (ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu).

Právní předpisy:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 413/2005 Sb.

Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka KOŽÍŠKOVÁ , vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, tel.: 220 144 210, koziskovas@p7.mepnet.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.3.2016

17.03.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 19325 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7