Česky   English
Úřad městské části > Zdravé město a MA 21

Zápis z 2. veřejného projednání Obnovy zeleně v ulici U letenské vodárny

Termín jednání: 2. prosince 2013, 17:00 – 18:00

Místo jednání: zasedací místnost č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

Zúčastnění:

 • městská část Praha 7: Josef Neuberg (zástupce starosty), Ing. Hana Horská (vedoucí odboru životního prostředí), Ing. Lucie Hrdinová (referentka ochrany přírody a krajiny), Ing. Lukáš Janů (koordinátor MA 21 environmentálního vzdělávání a výchovy), Mgr. Lukáš Veselý (odbor majetku), Bc. Martin Hally (odbor dopravy)
 • místní občané (dle zápisové listiny), včetně autorů diskutovaného návrhu Ing. arch. Martin Šenberger a ing. Tomáš Novotný
 • moderátorka Kateřina Ptáčková

Setkání navazovalo na listopadové jednání přímo v dotčené lokalitě ulice U letenské vodárny. Jeho cílem bylo představit a diskutovat návrh řešení daného území, které připravili architekti Šenberger a Novotný, kteří v ulici U letenské vodárny žijí. Jejich návrh reflektoval řadu připomínek z minulého setkání. Návrh bude nyní po dobu 14 dnů vystaven na webových stránkách MČ a občané se k němu budou moci dále vyjadřovat formou e-mailových připomínek a odpovědí na anketní otázky (viz dále). Návrh spolu s připomínkami obyvatel poslouží jako základ k vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace.

Shrnutí představeného návrhu řešení a vznesených připomínek:

Výchozím předpokladem představeného návrhu je, že ulice slouží primárně rezidentům, má 2 funkční paralely (Milady Horákové a Na Výšinách), proto by měla být koncipována jako obytná, klidná ulice.

1. Doprava

Současný stav – chaotické parkování na místech, které k tomu nejsou určena, nevyhovující povrch, nerovnosti v důsledku přidávání dalších vrstev asfaltu

Návrh řešení – vznik několika jasně vyznačených stání, zabránění parkování na jiných místech, nový povrch vozovky i chodníku (dlažba), 3,5 metrů komunikace, srovnat úroveň s chodníky

Diskuse

 • parkování nebude možné udržet jen na vymezených místech + sousedské spory o místa = lépe parkování zcela zakázat (v současné době se parkuje „načerno“)
 • po celou dobu musí být dodržen průjezd po 3,5 m široké komunikaci = není možné ani krátkodobé stání přímo na komunikaci
 • jedním z řešení by mohlo být i krátkodobé stání („vyložím“ – „naložím“), 4 – 5 míst
 • v případě zájmu o oficiální povolení parkování by bylo nutné podat žádost na magistrát a zdlouhavá schvalovací procedura

Vzhledem k rozdílným názorům na vhodné řešení parkování je možné zařadit tuto otázku do on-line ankety.

2. Zeleň

Současnost – keře zanedbané, nevalné hodnoty, sešlapaný trávník

Návrh řešení – řešení nenáročné na údržbu a péči, maximum stromů, méně keřů, omladit keře směrem k Vodárně a MŠ, průhledný parter, šetřit i s trávou – alternativní řešení např. oblázky + traviny

Diskuse

 • souhlas s návrhem, zmlazení keřů, pokud tráva, pak zajistit pravidelnou údržbu, u keřů i stromů rozhodovat o nahrazení vs. zmlazení na základě odborných posudků
 • výsadbu třeba řešit s ohledem na průjezd popelářů a dalších vozidel

3. Bezpečnost a čistota

Návrh řešení – vytvořit „měkkou bariéru“ vstupu pro nerezidenty, např. v podobě neuzamykatelných branek, umístit koše se sáčky na psí exkrementy, vyřešit lavičky

Diskuse

 • Lavičky proti – nepořádek, narkomani, atd., na prvním setkání byla většina přítomných proti lavičkám
 • Lavičky pro – neustupovat těm, co lavičky ničí a znečišťují prostor, vytvořit obytnou zónu

Vzhledem k rozdílným názorům na ne/umístění laviček do ulice je možné zařadit tuto otázku do on-line ankety.

Na závěr pan místostarosta Neuberg uvedl, že od jara by měly být posíleny hlídky bezpečnostních složek před, v průběhu a po fotbalových utkáních.

 

Zapsala Kateřina Ptáčková

4. prosince 2013

30.10.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2875 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7