Česky   English

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu  nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7

Po předložení písemné  žádosti a povodňového plánu  Vám odd. krizového řízení Městské části Praha 7, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) potvrdí soulad s povodňovým plánem Městské části Praha 7.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)?

Vlastníci (popř. jimi zplnomocnění zástupci) objektů (pozemků), které jsou ohroženy povodněmi nebo se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad, který má také kompetenci uložit povinnost zpracovat povodňový plán.

Kdo je povinen zpracovat povodňový plán?

Podle vodního zákona (§ 71, odst. 4) jde o povinnost vlastníků staveb, které jsou ohrožené povodněmi a které se nacházejí v záplavovém území, a nebo mohou zhoršit průběh povodně. Aktualizace povodňového plánu se provádí nejméně jednou za rok nebo v případě významných změn (stavební úpravy, změna složení povodňové čety). O potvrzení aktualizace lze žádat stejně jako u povodňového plánu.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit?

Úřad Městské části Praha 7
Odbor Kancelář starosty - oddělení krizového řízení
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Ing. Olga Ryantová, DiS.
dveře. č. 145, I. patro
tel.: 220 144 065
e-mail: ryantovao@praha7.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké dokumenty musíte mít s sebou?

-  Písemnou žádost  

-  Povodňový plán

-  Vyjádření od Povodí Vltavy, s.p. k povodňovému plánu.

 

Adresa: 
Povodí Vltavy, státní podnik

závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5
tel: 257 099 111
fax: 257 313  522

www.pvl.cz

   

 Lhůty pro vyřízení:

Potvrzení souladu k povodňovému plánu je dáno lhůtami dle správního řádu.

Soulad je zpravidla vystaven do 14 dnů ode dne podání žádosti.

Mapa rozsahu povodně 2002

Na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy je zpřístupněna ortofotomapa s vyznačením záplavového územím Prahy Mapa umožňuje zobrazit nejvýznamnější N-leté vody: Q5 – Q2002.

Odkaz na mapy:

http://mpp.praha.eu/app/map/zaplavova_uzemi/

Za správnost návodu zodpovídá útvar:

Ing. Olga Ryantová, DiS.
vedoucí oddělení krizového řízení – odbor Kancelář starosty a tajemníka
Tel.: 220 144 065
e-mail: ryantovao@praha7.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.09.2016

 

21.9.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3828 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7