Česky   English

Kácení dřevin rostoucích mimo les

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Žádost o povolení ke kácení dřevin se vydává podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (§ 8 odst. 1).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., v platném znění (§ 4 odst. 1) určuje, jaké náležitosti musí žádost o povolení kácení dřevin obsahovat. O žádosti jsou dle § 70 zákona č.  114/1992 Sb., informována občanská sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, která mají možnost se ve stanovené lhůtě přihlásit jako účastník řízení.

O povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les žádá vlastník pozemku či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny mimo les rostou, příslušnému obecnímu úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku nájemce či uživatel pozemku
se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny mimo les rostou, příslušnému obecnímu úřadu.

Žádost není nutné podávat v následujících případech:

[pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b, zákon č. 114/92 Sb.) nebo stromořadí]:

 • Ke kácení dřevin o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm menším než 80 cm (§ 8 odst. 3,  zákon č. 114/92 Sb., § 3 písm. a, vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb.).
 • Pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 (§ 8 odst. 3,  zákon č. 114/92 Sb., § 3 písm. b, vyhláška č. 189/2013 Sb.)
 • Pro ovocné  dřeviny na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň (§ 8 odst. 3,  zákon č. 114/92 Sb., § 3 písm. d, vyhláška č. 189/2013 Sb.)
 • Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin (§ 8 odst. 3,  zákon č. 114/92 Sb., § 3 písm. c, vyhláška č. 189/2013 Sb.).
 • Z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem odboru životního prostředí, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (§ 8 odst. 2, zákon č.114/1992 Sb.).
 • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4,  zákon č. 114/1992 Sb.).

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti s předepsanými přílohami Odboru životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, Odbor životního prostředí.
Dveře č. 245, tel.: 220 144 152, Ing. Lucie Hrdinová

Úřední hodiny: pondělí a středa 7.30 - 11.30, 12.30 - 18.00
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké přílohy musí žádost obsahovat:

 • obecné náležitosti podání podle správního řádu (§ 37 odst. 2,  zákon č. 500/2004 Sb.) – u fyzických osob je to jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště nebo jiná adresa pro doručování. Podnikatel uvede jméno, příjmení, IČ, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, adresu sídla popř. jinou adresu pro doručování.
 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres 
 • doložení vlastnického či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li ověřit v katastru nemovitostí včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení
 • zdůvodnění žádosti.

Náležitosti, jež musí obsahovat oznámení o kácení dřevin jsou uvedeny v § 4 odst. 2, vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les obdržíte na Odboru životního prostředí, na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44 a v podatelně Úřadu MČ Praha 7 nebo na internetových stránkách www.praha7.cz .

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je do 60 dnů od podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci řízení v případě kácení dřevin:

Dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Účast při ústním jednání a místním šetření.

Právní předpisy:

Zákon č.114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny v platném znění, § 8.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 189/2013 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat písemně do 15 dnů od jeho doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti (§ 87 odst. 1 písm. e zákona č. 114/1992 Sb.),
 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za pokácení bez povolení nebo poškození dřeviny rostoucí mimo les (§ 87 odst. 2 písm. e zákona č. 114/1992 Sb.),
 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za pokácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les (§ 87 odst. 3 písm. d zákona č. 114/1992 Sb.),

Uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 88 odst.1 písm. c zákona č. 114/1992 Sb.)
za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo nesplnění povinnosti náhradní výsadby (§ 88 odst. 1 písm. h zákona
č. 114/1992 Sb.)

Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Hana Horská

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.11.2014

 

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

01.12.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7200 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7