Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Příjmení po rozvodu

PŘÍJMENÍ PO ROZVODU

Rozvodem se příjmení manželů nemění. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, a to oznámením matričnímu úřadu. Zmešká-li uvedenou lhůtu, může požádat o změnu příjmení. Dřívějším příjmením se rozumí příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

K jednání je oprávněn rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela nebo který spolu s příjmením společným uváděl na druhém místě příjmení předchozí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad.

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky.


Dveře č. 260, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

 

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • Platný úřední průkaz totožnosti,
  • oddací list,
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žadatel musí do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy byly splněny podmínky takovéto změny, tj. od chvíle, kdy změna byla příslušným orgánem vzata na vědomí.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení požádejte o vydání nového občanského průkazu.
Pokud zmeškáte jednoměsíční lhůtu po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, můžete podat žádost o změnu příjmení.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/ 2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení změny příjmení můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.04.2011

Upozornění: U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4312 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7