Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ A POTVRZENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A ZJIŠŤOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Osvědčení, případně potvrzení, o státním občanství České republiky, jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáváno v případě, že bylo zjišťováno státní občanství České republiky a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.

V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení a k jakému datu státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba starší 18-ti let nebo její zákonný zástupce.

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky může podat fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabude zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.

O vydání osvědčení o státním občanství České republiky může požádat i fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, a která v průběhu roku 1993 nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky.Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podejte písemnou žádost na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Dveře č. 260, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky podejte v místě trvalého bydliště, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR.
Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • Vyplněnou žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky a předepsané tiskopisy,
  • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná,
  • matriční doklady: rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou),
  • předchozí doklady o státním občanství,
  • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici,
  • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný tiskopis (dotazník k žádosti o zjištění státního občanství a vydání osvědčení), čestné prohlášení o státním občanství. Oba formuláře obdržíte na Úřadě městské části Praha 7, Odbor kanceláře starosty, oddělení matriky.

Nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2,  IC Dělnická 44 , Podatelna.

Správní poplatky:

Výše poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky činí 100 Kč.
Platba se uskutečňuje v hotovosti při předání osvědčení nebo potvrzení.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je maximálně 60 dní. V případě zvlášť složitých případů i déle.

Právní předpisy:

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů, (zejména § 20 a § 24).
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal, k Ministerstvu vnitra nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení u správního orgánu může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2011

Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

26.01.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7807 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7