Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Ženská příjmení

ŽENSKÁ PŘÍJMENÍ

Zápis příjmení v nepřechýlené formě do matričního dokladu na základě žádosti.

 

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Ukládá-li to mezinárodní smlouva, uvede matriční úřad na žádost nositelky příjmení v matričním zápisu vedle příjmení ženy podle pravidel české mluvnice i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá; z těchto dvou forem příjmení může nositelka příjmení užívat jen jednu formu, kterou si zvolí při podání žádosti, a ta se uvede v matričním dokladu. Prohlášení lze učinit i zpětně, tj. v případech, je-li již příjmení ženy zapsáno v matriční knize vedené matričním úřadem do účinnosti citovaného zákona v souladu s pravidly české mluvnice.

 

Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, lze požádat o užívání příjmení v mužském tvaru také z těchto důvodů:

a)    Je-li žadatelka o příjmení v nepřechýlené (mužské podobě) cizinka,
b)    Je-li její manžel cizincem,
c)    Má-li žadatelka (nebo bude mít) trvalý pobyt v cizině.

 

U dětí:

a)    Je-li dítě cizinec,
b)    Má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c)    Jeden z rodičů je cizinec.

 

Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky, doporučujeme osobní návštěvu na příslušném oddělení matrik.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O zápis příjmení v nepřechýlené formě může požádat pouze občanka České republiky, nebo zákonní zástupci nezletilé občanky České republiky, která se hlásí k jiné národnosti než české.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Hlásí-li se občanka České republiky k jiné než české národnosti, v jejímž jazyce se příjmení žen nepřechylují, učiní  prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině v České republice a z tohoto důvodu požádá o zápis svého příjmení v nepřechýlené podobě, tj. v mužském tvaru.

 

Přihlášení se k národnostní menšině jiné než české nemá žádný vliv na státní občanství nositelky příjmení; tato i nadále zůstává státní občankou České republiky.

 

V ostatních případech se ženská příjmení zapisují v souladu s pravidly české mluvnice. Je však možné, aby na oddacím listu v poznámce bylo vysvětleno, že příjmení ženy je utvořeno z mužské podoby příjmení v souladu s pravidly české mluvnice, čímž se předejde komplikacím při jednání s úřady v zahraničí.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podejte písemnou žádost o provedení zápisu do matriční knihy na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Se žádostí se můžete obrátit na kterýkoli matriční úřad.

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky
Dveře č. 260, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146, 220 14 4229.

 

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:
Prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině, průkaz totožnosti žadatele (například občanský průkaz, cestovní pas), matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní, jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, případný písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Správní poplatky:
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.
Právní předpisy:
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/1998 Sb., o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin.
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
Zákon č. 207/2001 Sb., o kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí přijetí žádosti o užívání příjmení v podobě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice v souvislosti s prohlášením o příslušnosti k národnostní menšině, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal. Úřad městské části Praha 7, Odbor kanceláře starosty, oddělení matriky.

Za správnost návodu odpovídá:
Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
04.04.2011

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

13.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7963 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7