Česky   English

Ohlášení kulturních, sportovních a společenských akcí na území MČ Praha 7

Pořádáte-li veřejnou produkci - kulturní, sportovní nebo společenskou akci na území MČ Praha 7, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS.

Toto ohlášení nemá charakter povolení akce, jedná se pouze o informativní zprávu. Taktéž toto ohlášení nenahrazuje ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího.

Obecné informace a pojmy v rámci pořádání akcí

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

 

Noční klid

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 06.00 h. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se neudělují.

 

Hluk

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk se mimo jiné nepovažuje zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru.

 

Požární ochrana

Organizátoři akce, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost, jsou povinni zřídit preventivní požární hlídku a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, zabezpečení evakuace osob), zřídit větší počet požárních hlídek na akci, které se zúčastní nejméně 200 osob, přičemž na jednu osobu připadne méně než 4 m2 plochy.

 

Zdravotnický dozor

Organizátoři akce by měli zajistit zdravotnický dozor na akci k zajištění bezpečnosti a zdraví účastníků.

 

Doporučení - Metodika České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 

 • akce s počtem více než 1000 účastníků je třeba 1 vozidlo RZP (při vyšším koeficientu rizika RLP)
 • akce s počtem nad 5000 účastníků je nutno zřídit centrální místo ošetření (např. zdravotnický stan o kapacitě 8 lůžek s lékařem a 2- 4 zdravotnickými záchranáři, kde lze provádět vyšetření a krátkodobou observaci postižených) a dále 1 vůz RZP (či RLP)
 • na každých dalších cca 10 000 účastníků akce je nutno plánovat nasazení 1 plně vybaveného vozu RZP
  a minimálně 1 vozu DNR s dvoučlennou posádkou.
 • v případě zvláštních požadavků pořadatele na zdravotní zajištění účinkujících se zajistí zdravotní prostředky mimo výše uvedené počty.

 

Pyrotechnické výrobky

V Praze 7 lze odpalovat v době od 10.00 do 22.00 hodin pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, F3 (zábavní pyrotechnika) nebo T1, případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II pouze na Výstavišti Praha mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou. Toto omezení neplatí pro dny 1. ledna a 31. prosince.

 

Omezení neplatí rovněž pro odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a jiných obdobných fontán, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1, případně kategorie 1.

 

Ohňostroj

Ustanovení § 32 zákona č. 206/2015 Sb. ze dne 23. července 2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

 

Místní poplatky

Místní poplatky jsou upraveny zákonem o místních poplatcích a obecně závaznými vyhláškami hl. města Prahy.

 

Pořadatelé hradí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, pokud se na danou aktivitu vztahuje a místní poplatek ze vstupného, je-li vybíráno.

 

Uhrazením místního poplatku nevzniká plátci právo na nehrazení nájemného za užívání/pronájem pozemku, který je svěřen MČ Praha 7.

 

Podrobné informace k místním poplatkům naleznete zde. Formuláře k místním poplatkům.

 

Nájemné

V případech, kdy se z hlediska pořadatele jedná o primárně komerční akci (za účelem zisku pořadatele, či jiných subjektů) uplatňuje MČ Praha 7 nájemné a to na pozemcích jí svěřených. Nájemné svou výší ve většině případů odpovídá místnímu poplatku, avšak jej nenahrazuje.

 

V případech, kdy se jedná o veřejně prospěšnou akci, či akci obdobnou, neuplatňuje MČ Praha 7 na tyto akce nájemné, na pozemcích jí svěřených.

Manuál pro užívání veřejného prostranství

V odkazu naleznete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z.s. jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak.  

Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru, vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ohlášení podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, příp. zplnomocnění zástupci oprávnění jednat za pořadatele.

Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení:

Pořadatel, organizátor akce ohlásí nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Bc. Lukáš Fátor – vedoucí odboru
dv. č. 213, 2. patro
tel.: 220 144 013
e-mail: FatorL@praha7.cz

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

Jakým způsobem akci ohlásit:

Vyplněný formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě
ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz.

 

Pokud se jedná o pronájem pozemku svěřeného MČ Praha 7, je nutné se obrátit na Odbor majetku, odbormajetku@praha7.cz , 220 144 056, 220 144 061,

 

formuláře ke stažení:

Veškeré krátkodobé pronájmy pozemků svěřených MČ Praha 7 projednává Rada MČ Praha 7, která se může vyjádřit i nesouhlasně.

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Lukáš Fátor, vedoucí Odboru kultury a sportu

Právní předpisy:

 • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného
 • Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy v platném znění
 • Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění jiné obecně závazné předpisy
 • Nařízení hl. m. Prahy č. 15/2003 ze dne 17.06.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 • Zákon č. 206/2015 Sb. ze dne 23. července 2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.09.2017

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

12.09.2017 - Tomíček ; Přečteno: 11656 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7