Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou

S účinností od 1. 7. 2012 nabývají platnosti změny v zákoně č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ověřování se provádí na počkání (doklady nelze zasílat).

Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU – LEGALIZACE

Legalizace se provádí na žádost.

Podle zákona č. 21/2006 Sb., § 10, se legalizace neprovede:

 • Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede.

Podle zákona č. 21/2006 Sb., § 13, se legalizace neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

 

OVĚŘENÍ SHODY OPISU S LISTINOU - VIDIMACE

Podle zákona č. 21/2006 Sb., §9, se vidimace neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého 6); to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

VYŘIZUJE ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - oddělení eGovernmentu  

Ověřování v domácnostech na území Prahy 7 pro imobilní občany, provádíme po předchozí domluvě na telefonním čísle: 233 370 715, 233 376 732.

ÚŘEDNÍ HODINY

pracoviště Úřad MČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, přízemí dveře č. 33
tel.: 220 144 268

Pondělí 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Středa 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00
pracoviště Milady Horákové 2, Praha 7
tel.: 233 376 732

Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00
pracoviště Dělnická 44, Praha 7
tel.: 283 871 735

Pondělí 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

 

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

 

OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU – LEGALIZACE

K prokázání totožnosti předloží žadatel:

 1. Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
 2. Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince.
 3. Průkaz žadatele o udělení azylu jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
 4. Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.
 5. Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany.
 6. Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana. 

SPRÁVNÍ POPLATEK 

VIDIMACE - listina

LEGALIZACE - podpis

 FORMÁT A5

30 Kč/každá započatá stránka

30 Kč

jeden podpis

 FORMÁT A4

30 Kč/každá započatá stránka

 FORMÁT A3

60 Kč/každá započatá stránka

i přesto, že kopie je zmenšená na formát A4

Složenky, účty a podobně nalepené na A4

30 Kč/každá započatá stránka

Cena se odvíjí od toho, kolikrát je formát A4 obsažen ve formátu vidimované listiny.

 

Aktualizace: 01. 01. 2017

25.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 13262 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7