Česky   English

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Kdo je oprávněn v této věci jednat.

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.

Povinností ubytovatele je:
a) včas a ve správné výši odvést poplatek na účet správce poplatku,

b) vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Poplatník (ubytovatel) je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik  povinnosti platit poplatek. Poplatník je rovněž povinen do 15 dnů oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání.

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků
Dveře č. 268, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4197.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.
Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity, je k dispozici v sekci formuláře, dále na Úřadu Městské části Praha 7, Odbor finanční - oddělení místních poplatků. Nebo v informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44.

Místní poplatek:

Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, KS 0379, VS (variabilní symbol) je přidělen správcem poplatku,  nebo v hotovosti v pokladně MČ – přízemí budovy úřadu č. dv. 86/13 nebo v Informačním centru městské části Praha 7, M. Horákové 2

Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Právní předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb., hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, provozovatel může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30-ti dnů ode dne jeho doručení, odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá:

Lenka Nachtmannová, vedoucí oddělení místních poplatků

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20. 1. 2016

   

02.02.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5166 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7