Česky   English

Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt upravuje zákon ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místních poplatcích za lázeňský pobyt.

Kdo je oprávněn v této věci jednat.

Místní poplatek vybírá pro městskou část ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, poskytující přechodné ubytování a je plátcem poplatku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.

Povinností ubytovatele je:

a) vybrat poplatek od ubytované osoby,
b) včas a ve správné výši odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku,
c) vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

Poplatková povinnost ubytovatele vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu, dle evidenční knihy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor finanční - oddělení místních poplatků

Dveře č. 268, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4197.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt je k dispozici v sekci formuláře, dále na Úřadu Městské části Praha 7, Odbor finanční - oddělení místních poplatků nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44.

Místní poplatek :

Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, KS 0379, VS je přidělen správcem poplatku při splnění ohlašovací povinnosti, nebo v hotovosti v pokladně MČ – přízemí budovy úřadu č. dv. 86/13 nebo v Informačním centru městské části Praha 7, M. Horákové 2.

Osvobození a úlevy:

Poplatku nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let, nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

Právní předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb., hl. m. Prahy o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, provozovatel může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení, odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá:

Lenka Nachtmannová, vedoucí oddělení místních poplatků

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20. 1 .2016

 

 

 

02.02.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5086 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7