Česky   English

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je upraven zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat.

Osoby právnické, fyzické, které užívají veřejné prostranství, nebo jimi zmocněná osoba.

Jak splnit ohlašovací povinnost :

Nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství.

V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.

V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Současně je poplatník povinen sdělit rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den)  a způsob užívání veřejného prostranství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků
Dveře č. 267, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 144 196.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněnému formuláři "Ohlašovací povinnost" předložte:

 • při osobním jednání občanský průkaz,
 • v případě, kdy jedná zmocněnec na základě plné moci, ověřený podpis zmocnitele. Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství je k dispozici v sekci formuláře, dále na Úřadu Městské části Praha 7, Odbor finanční - oddělení místních poplatků nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44.

Místní poplatek :

Místní poplatek je stanoven částkou uvedenou v § 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/2011Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, KS 0379, VS (variabilní symbol) je přidělen správcem poplatku,  nebo v hotovosti v pokladně MČ – přízemí budovy úřadu č. dv. 86/13 nebo v Informačním centru městské části Praha 7, M. Horákové 2

Osvobození a úlevy od poplatku:

Dle ustanovení § 4, odst. 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené (§ 86 zák.100/1988 Sb., o sociálním  zabezpečení).

Kromě toho dle předmětné vyhlášky se poplatek neplatí za:

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa

 • Technické správě komunikací hlavního města Prahy v případech, kdy je takové místo   provozováno pro stání vozidel "TAXI",
 • vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadům městských částí v Praze a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice v případě reciprocity s příslušným státem,
 • pro motorová vozidla při provozování knihovnických služeb

b) umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky,

c) užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník,

d) umístění  stavebního  zařízení  dle § 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1 písm. l) v případě:

 1. staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a  městských částí,
 2. staveb, jejichž  realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově  budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hlavního města Prahy,

e) umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm.a) a provádění výkopových prací dle  2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny.

f) Sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky

Právní předpisy:

§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Základním opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, jež dosud není v právní moci. O odvolání rozhoduje orgán, který je bezprostředně vyšší než ten, jež rozhodnutí vydal, tj. Magistrát hl. m. Prahy. Pouze ve výjimečných případech je přípustné, že o odvolání rozhodne orgán, které napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává písemně či ústně do protokolu u správce poplatku, které napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání činí 30 dní. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne, který následuje po dni následujícím po doručení rozhodnutí.

Pro odvolání zákon předepisuje povinné náležitosti:

 • přesné označení správce daně,
 • přesné označení odvolatele,
 • číslo jednací, případně číslo platebního výměru
 • uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem
 • návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným,
 • navrhované změny či zrušení rozhodnutí.

Zákon připouští i možnost vzít odvolání zpět. Je nutné dodržet stejnou formu jako u odvolání.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá:

Lenka Nachtmannová, vedoucí oddělení místních poplatků

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2016

 

21.01.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6519 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7