Česky   English

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze psů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení:

Poplatek ze psů platí držitel psa obci (v Praze MČ) příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo sídla (právnická osoba). Poplatek se platí ze psa staršího tří měsíců.

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku - úřadu příslušné městské části, přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku, se platí jedna dvanáctina sazby poplatku.

Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedené číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu. Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů.

Evidence chovatelů psů je vedena Magistrátem hl. m. Prahy, Živnostenský a občanskosprávní odbor, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení.

Chovatel psa neoznačeného k 1. 1. 2005, je povinen se do evidence přihlásit do 30 dnů od označení psa.

Chovatel, který po 1. 1. 2005 nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo jeho uhynutí.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podejte vyplněný formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor finanční - oddělení místních poplatků
Dveře č. 268, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 144 042.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů je k dispozici v sekci formuláře, dále na Úřadu Městské části Praha 7, Odbor finanční - oddělení místních poplatků nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44.

Místní poplatek :

· Sazby poplatku činí ročně:
za jednoho psa 1 500 Kč
za druhého a každého dalšího psa 2 250 Kč

· poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:
za jednoho psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa 300 Kč

· držitel psa v rodinném domě:
za jednoho psa 600 Kč
za druhého a každého dalšího psa 900 Kč

· držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:
za jednoho psa 600 Kč
za druhého a každého dalšího psa 900 Kč

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem po 1.1.2005 a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný předem a to, nečiní-li více než 600 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku, činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.
Poplatek se hradí poštovní poukázkou, kterou správce poplatku rozesílá před dobou splatnosti na adresu trvalého bydliště, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800, KS 0379, VS (variabilní symbol) je přidělen správcem poplatku při splnění ohlašovací povinnosti, nebo v hotovosti v pokladně MČ – přízemí budovy úřadu dv. č. 86/13 nebo v Informačním centru městské části Praha 7, M. Horákové 2

Od poplatku ze psů je osvobozen:

· držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,

· osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

· osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

· osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

· držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,

· držitelé psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost,

· držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,

· převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá:

Lenka Nachtmannová, vedoucí oddělení místních poplatků

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20. 1. 2016

 

21.01.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 11952 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7