Česky   English

Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené

ŽÁDOST O PARKOVACÍ MÍSTO PRO VOZIDLO OSOBY TĚŽCE TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Na povolení parkovacího místa není právní nárok. Městská část Praha 7, Úřad Městské části,  odbor dopravy, jako silniční správní úřad a Policie ČR, KŘP HMP, OSDP, Kongresová 2, Praha 4 posoudí žádost z dopravního hlediska a rozhodne, zda bude žadateli vyhověno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, která o parkovací místo žádá, v případě dítěte nebo osoby zbavené svéprávnosti zákonný zástupce žadatele

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Předpokladem je, že dotčené parkovací místo  se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Žadatel nebo jeho zástupce podá osobně na odboru dopravu vyplněnou „Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené“ s fotokopií všech požadovaných dokladů. Příslušná pracovnice překontroluje originály všech dokumentů a poučí žadatele o dalším postupu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy
Dveře č. 247, 2. patro budovy úřadu, tel.:  220 14 4026, Irena Kratochvílová

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti (možno vyplnit přímo na místě) doložte:

 • originál i fotokopii všech dokladů
 • občanský průkaz
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • průkaz pro označení vozidla O1:CD
 • velký technický průkaz vozidla
 • malý technický průkaz vozidla
 • řidičský průkaz
 • u osob podléhajících schválení lékařem doklad o lékařské prohlídce
 • kopie rozhodnutí sociálního odboru o přiznání mimořádných výhod II. či III.stupně
 • návrh umístění parkovacího místa (plánek)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7 , Odboru dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2 , IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky

Žádné správní poplatky nejsou určeny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Po projednání na odboru dopravy musí žadatel uzavřít nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1, Praha 5, pan Kalivoda, tel.: 257 015 153, kde jednání trvá 2 – 3 měsíce. Teprve po předložení této smlouvy bude žádost vyřízena  na odboru dopravy podle správního řádu do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci postupu:

Vlastník dotčené komunikace,
Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
Policie ČR KŘP HMP, OSDP, Kongresová 2, Praha 4

Právní předpisy:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., § 25  odst. 6 písm. c) až e) o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
 • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdější předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP prostřednictvím odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 7.

Za správnost návodu odpovídá:

Irena Kratochvílová

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 8091 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7