Česky   English

Žádost o povolení napojení objektu na komunikaci

ŽÁDOST O POVOLENÍ NAPOJENÍ OBJEKTU NA KOMUNIKACI

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 24 tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení zvláštního  užívání komunikace předkládá silničnímu  správnímu úřadu  investor, případně jím pověřená osoba, ale žádost může podat i zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Předložení celé  projektové dokumentace s náležitými doklady.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti s projektovou dokumentací u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č.247, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4029, Martin Hally Bc.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

  • projektovou dokumentaci s okótovaným plánkem požadovaného napojení
  • širší dopravní vztahy
  • vyjádření Policie ČR KŘP HMP, OSDP, Kongresová 2, Praha 4
  • vyjádření svodné komise  Technické správy komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1,vyjádření TSK, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z katastru nemovitostí
  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést znění: “ ... a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných   prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná je pověřen zodpovědnou osobou, která plnou moc smí napsat
  • Odbor evidence, správy a využití majetku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o povolení napojení je předložena po předložení celé projektové dokumentace stavby a vyplyne z projednání projektové dokumentace pro územní nebo stavební řízení.

Správní poplatky:

Výše správního poplatku je 500 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Pokud žadatel předloží požadované doklady, běží lhůta podle správního řádu 30 až 60 dní. Upozorňujeme na skutečnost, že odbor dopravy má vyjádření na Technické správě komunikací hl. m. Prahy a svodné komisi TSK vyžádat sám, ale pokud chce žadatel urychlit vyřízení, žádá na těchto institucích sám.

Kteří jsou další účastníci postupu:

  • Technická správa komunikací, hl. m. Prahy
  • Policie ČR KŘP HMP, OSDP
  • Odbor správy majetku MHMP

Právní předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb. § 10
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu cestou odboru dopravy Ú MČ Praha 7 k odboru dopravních agend MHMP.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč - právnické i fyzické osoby.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor dopravy

Za správnost návodu odpovídá:

Martin Hally Bc.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5090 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7