Česky   English

Žádost o povolení umístění reklamy

ŽÁDOST O POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ REKLAMY

Zvláštní užívání veřejné komunikace vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25  odst. 6 písm. c) 1 a § 7-12.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o stanovisko k územnímu nebo stavebnímu řízení předkládá stavebník nebo jím pověřená osoba. Předpokladem je, že dotčená lokalita se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Podání písemné žádosti s příslušnými doklady – zejména projektovou dokumentací.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č. 247, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4029, Martin Hally Bc.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

 • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu
 • projektová dokumentace
 • okótovaný plán umístění foto
 • fotomontáž
 • plnou moc od majitele nemovitosti
 • výpis z katastru nemovitostí

Pro zvláštní užívání:

 • smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
 • stavební ohlášení

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o povolení umístění reklamy (Billboardu, firemní reklamní výstrče, reklamy na sloupech veřejného osvětleníÍ, označení prodejny)  a Plná moc je k dispozici i v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

Kteří jsou další účastníci postupu:

 • majitelé nemovitostí
 • Policie ČR

Právní předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb. § 25  odst. 1 a § 7 – 12 ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Správní poplatky:

V případě, že se jedná jen o stanovisko, správní poplatek se neplatí. V případě zvláštního užívání komunikace, je správní poplatek dle délky akce, to je do 10 dnů 100 Kč, do půl roku 500 Kč, do roka 1000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor dopravy

Za správnost návodu odpovídá:

Martin Hally Bc.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých

Formuláře

 • Plná moc
07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7056 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7