Česky   English

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru pro umístění prodejního zařízení v Praze 7

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ – POVOLENÍ ZÁBORU PRO UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ V PRAZE 7

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25  odst. 6 písm. c) až e) tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení zvláštního  užívání komunikace (chodníku)  předkládá silničnímu  správnímu úřadu osoba, která chce prodej z mobilního prodejního zařízení provozovat. Prodej lze realizovat pouze na místech a se sortimentem, schválených tržním řádem. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Městská část Praha 7 má na komunikacích pouze velmi omezený počet tržních místa, schválená tržním řádem (nařízení č. 16/2005 Sb.hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů). Vždy je třeba předem konzultovat s pracovníky odboru dopravy  navrhovanou lokalitu. Žádat lze pouze o jednorázový prodej, který nepodléhá tržnímu řádu, tj. vánoční prodej kaprů a stromků (Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej  od 7. do 24.  prosince běžného roku), velikonoční prodej kraslic a pomlázek (Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím) a dále prodej při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích. Pokud jde o nabídku zboží – výstavku, musí být žadatel vždy uveden v tržním řádu, resp. jeho přílohy č. 1.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

„Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – prodejní zařízení“ je třeba předložit alespoň 30 dnů před zahájením prodeje. Pro jednorázový prodej u různých akcí podle dohody s pracovnicí, po předložení všech požadovaných dokladů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.

Dveře č. 246, 2. patro budovy úřadu, tel.:  220 14 4027, Zdeňka Fialová

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

  • okótovaný plánek  s šíří chodníků a návrhem umístění nejlépe v měřítku 1:500, s dopravním značením dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.
  • kopii výpisu z  obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3m
  • plná moc k jednání, v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat větu „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných  prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí.   Bez uvedené věty nabývá rozhodnutí právní moci po 15 dnech po převzetí)
  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací - povolení záboru pro umístění prodejního zařízení v Praze 7 a Plná moc je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7– IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Prodej v délce trvání do 10ti dnů - správní poplatek ve výši 100 Kč.
Prodej v délce trvání do ½ roku - správní poplatek 500 Kč.
Prodej v délce trvání do 1 roku - správní poplatek 1000 Kč.
Správní poplatek se platí v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy.
Místní poplatek je stanoven vyhláškou (Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství), informace oddělení místních poplatků OFI (tel. 220144045)

Lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů. Žádost je nutno doručit příslušného silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného zahájení zvláštního užívání komunikace.

Kteří jsou další účastníci postupu:

  • vlastník dotčené komunikace
  • Policie ČR
  • další dle konkrétní situace, po předběžné dohodě s odborem dopravy (např. DP hl.m. Prahy a.s. apod.)

Právní předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb., § 25  odst. 6 písm. c) až e) o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP podáním k odboru dopravy Ú MČ-P 7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč - právnické i fyzické osoby.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor dopravy

Za správnost návodu odpovídá:

Zdeňka Fialová

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6116 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7