Česky   English

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru pro umístění reklamní stojky v Praze 7.

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ – POVOLENÍ ZÁBORU PRO UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍ STOJKY V PRAZE 7.

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem  vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25  odst. 6 písm. c) až e) tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení zvláštního  užívání komunikace (chodníku)  předkládá silničnímu  správnímu úřadu fyzická nebo právnická osoba, která chce reklamní stojku své provozovny umístit, případně její zástupce, pověřený plnou mocí. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného zahájení zvláštního užívání komunikace.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.

Dveře č. 246, 2. patro budovy úřadu, tel.:  220144027, Zdeňka Fialová.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

 • 3x situační plánek  (okótovaná šíře chodníku, zakreslení umístění reklamní stojky). Musí být splněny podmínky vyhl.č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vždy je třeba předem konzultovat s pracovníky odboru dopravy)
 • Nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace - Technická  správa   komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
 • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy. V textu je nutné závěrem uvést znění: “ ... a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných   prostředků a písemného doručení“
 • kopii výpisu z  obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací - povolení záboru pro umístění reklamní stojky v Praze 7 a Plná moc je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odboru dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Umístění reklamní stojky v délce trvání do 10ti dnů - správní poplatek ve výši 100 Kč.
Umístění reklamní stojky v délce trvání do ½ roku je výše správního poplatku 500 Kč.
Umístění reklamní stojky v délce trvání do 1 roku je výše správního poplatku 1000 Kč.
Správní poplatek se platí v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

Kteří jsou další účastníci postupu:

 • Vlastník dotčené komunikace
 • Policie ČR a další dle konkrétní situace, po předběžné dohodě s odborem dopravy (např. DP hl.m. Prahy a.s. apod.)

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Právní předpisy:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., § 25  odst. 6 písm. c) až e) o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
 • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP prostřednictvím odboru dopravy Úřadu městské části Praha 7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 300 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá:

Zdeňka Fialová

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5234 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7