Česky   English

Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – filmová a televizní tvorba, kulturní, sportovní či jiné akce

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉ KOMUNIKACE  V PRAZE 7 – FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ ČI JINÉ AKCE

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem  vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25 odst. 6 písm. c) až e) tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení zvláštního  užívání komunikace (chodníku, vozovky)  předkládá silničnímu  správnímu úřadu fyzická nebo právnická osoba, která akci bude realizovat. Zástupce právnické osoby musí předložit plnou moc k vyřízení s uvedením konkrétní akce, které se plná moc týká. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného zahájení zvláštního užívání komunikace.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č. 247, 2. patro budovy úřadu, tel.:  220 14 4026, Irena Kratochvílová

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

 • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení
 • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
 • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy.V textu je nutné závěrem uvést znění: “ ... a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“
 • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 - povolení záboru komunikace /vozovka*) chodníku*) a Plná moc je k dispozici i v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy. , nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Zvláštní užívání komunikace v délce trvání do 10 dnů - správní poplatek ve výši 100 Kč.
Zvláštní užívání komunikace v délce trvání do ½ roku je výše správního poplatku 500 Kč.
Správní poplatek se platí v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy.
Správcem místního  poplatku je finanční odbor MČ Praha 7 (tel.: 220 140 045).

Lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

Kteří jsou další účastníci postupu:

 • vlastník dotčené komunikace
 • Policie ČR

Právní předpisy:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., § 25  odst. 6 písm. c) až e), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

   Jaké jsou související předpisy:

   Zákon č. 361/2000 Sb., o  silničním provozu
   Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

   Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP podáním k odboru dopravy Ú MČ-P 7.

   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

   Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč - právnické i fyzické osoby.

   Za správnost návodu odpovídá útvar:

   Odbor dopravy

   Za správnost návodu odpovídá:

   Irena Kratochvílová

   Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

   7.12. 2015

   Upozornění:

   U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

   07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5533 x   Copyright © 2012 Městská část Praha 7