Česky   English

Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – pro umístění vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉ KOMUNIKACE  V PRAZE 7 – PRO UMÍSTĚNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO MÍSTA PRO VOZIDLO

Zóna placeného stání umožňuje vyhrazení místa velmi ojediněle za podmínek schválených hl.m.Prahou.  Rozměr jednoho parkovacího místa je 2,5 m x 6 m = 15 m2 pro osobní vozidlo, pro nákladní vozidlo je 2,5 m x 10 m. Na povolení parkovacího místa není právní nárok.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba podnikající, popř. zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Předpokladem je, že dotčená lokalita se nachází na území Městské části Praha 7 nebo Městské části Praha - Troja.
Podejte písemnou žádost u příslušného silničního správního úřadu – Úřad MČ P7, odbor dopravy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č. 247, 2. patro budovy úřadu, tel.:  220 14 4026, Irena Kratochvílová

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

  • Nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí,
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
  • souhlas Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1, po předchozím odsouhlasení na odboru dopravy
  • 3x plánek úpravy dopravního režimu, nejlépe v měř. 1:500, s dopravním značením dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
  • Plná moc k zastupování

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 - pro umístění vyhrazeného parkovacího místa je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7– IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Dle délky vyhrazení místa - 10 dnů 100 Kč, do půl roku 500 Kč, do roka 1000 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů , nebo 60 dnů po doložení smlouvy s TSK.

Kteří jsou další účastníci postupu:

  • Policie ČR
  • TSK

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

V případě souhlasu  Ú MČ P7/odboru dopravy a Policie ČR SHMP-DI z dopravního hlediska je nutné před vydáním rozhodnutí doplnit spis o uzavřenou nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, obchodní odd., Řásnovka 8, Praha 1.

Právní předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP podáním k odboru dopravy ÚMČ-P 7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč - právnické i fyzické osoby.
POZOR – místní poplatky jsou 10 Kč/m2/den (při celoročním využití 51100 Kč – pro osobní vozidlo).

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor dopravy

Za správnost návodu odpovídá:

Irena Kratochvílová

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5498 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7