Česky   English

Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – stavební zábor

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉ KOMUNIKACE  V PRAZE 7 – STAVEBNÍ ZÁBOR

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem  vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  ve znění pozdějších předpisů a je blíže specifikován v § 25  odst. 6 písm. c) až e) tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení zvláštního  užívání komunikace (chodníku nebo vozovky)  předkládá silničnímu  správnímu úřadu investor akce, případně jeho zástupce, pověřený plnou mocí k vyřízení. Je však možné, aby investor akce pověřil vyřízením i dodavatelskou firmu. V tom případě investor pověří dodavatelskou firmu plnou mocí a ta pak udělí plnou moc k vyřízení svému zástupci. V plné moci musí být vždy uvedena konkrétní akce, které se vyřizování týká.

Předpokladem je, že dotčená komunikace  se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného zahájení zvláštního užívání komunikace.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.

Dveře č. 246, 2. patro budovy úřadu, tel.:  220 14 4027, Zdeňka Fialová.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

 • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
 • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
 • vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné v případě krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra  chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů
 • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace - Technická  správa   komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
 • výpis z obchod.rejstříku ne starší 3 měsíců (živnost.list) žadatele, zhotovitele a   investora
 • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
 • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru,   opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a  podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (Pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí. Bez uvedené věty nabývá rozhodnutí právní moci po 15 dnech po převzetí)
 • další doklady dle konkrétní situace, po předběžné dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko DP hl.m. Prahy a.s. apod.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací - povolení zřízení předzahrádky před provozovnou a Plná moc je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Je-li zábor v délce trvání do 10ti dnů, hradí se správní poplatek ve výši 100 Kč.
Je-li zábor v délce trvání do ½ roku je výše správního poplatku 500 Kč.
Je-li zábor v délce trvání do 1 roku je výše správního poplatku 1000 Kč.
Správní poplatek se platí v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy.
Místní poplatky ve výši 10 Kč/m2/den jde žadatel vyřídit ihned s kopií rozhodnutí na finanční odbor Úřadu městské části Praha 7
(neplatí se na místě – dohodne se způsob platby).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

Kteří jsou další účastníci postupu:

 • vlastník dotčené komunikace
 • Policie ČR
 • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha a další dle konkrétní situace, po předběžné dohodě s odborem dopravy (např.DP hl.m. Prahy a.s. apod.)

Právní předpisy:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., § 25  odst. 6 písm. c) až e) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
 • Vyhláška č. 30/2001 Sb.,  kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP prostřednictvím odboru dopravy ÚMČ Praha 7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč - právnické i fyzické osoby

Za správnost návodu odpovídá:

Zdeňka Fialová

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 8904 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7