Česky   English

Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – uložení poduličních sítí

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKACE V PRAZE 7 – ULOŽENÍ PODULIČNÍCH SÍTÍ

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení uložení poduličních sítí je pojem  vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 36  odst. 3.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení uložení poduliční sítě předkládá silničnímu  správnímu úřadu  vlastník nebo správce poduličních sítí, případně jím pověřená osoba. Žádost může podat i zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Dotčená komunikace se musí nacházet na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného zahájení zvláštního užívání komunikace.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č. 246, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4028, Petra Mikyšková.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele,ne starší 3 měsíce
  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy.) V textu je nutné závěrem uvést znění: “ ... a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná je pověřen zodpovědnou osobou, která plnou moc smí napsat

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o povolení uložení poduličních sítí a Plná moc je k dispozici i v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Správní poplatek ve výši 1000 Kč se hradí v hotovosti při převzetí rozhodnutí na odboru dopravy.

Lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

Kteří jsou další účastníci postupu:

  • vlastník dotčené komunikace
  • Policie ČR
  • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha

Právní předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb. § 36  odst. 3  o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP podáním prostřednictvím odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bez rozhodnutí o uložení poduličních sítí liniových staveb nemůže být vydáno rozhodnutí o povolení výkopových prací.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor dopravy

Za správnost návodu odpovídá:

Petra Mikyšková

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4051 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7