Česky   English

Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – výkopové povolení

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉ KOMUNIKACE V PRAZE 7 – VÝKOPOVÉ POVOLENÍ

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem  vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25, odst. 6 písm. c) až e) tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o  povolení zvláštního  užívání komunikace předkládá silničnímu  správnímu úřadu  investor, případně jím pověřená osoba, ale žádost může podat i zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha - Troja.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného zahájení zvláštního užívání komunikace.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad Městské části Praha 7, Odbor dopravy.
Dveře č. 246, 2. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4028, Petra Mikyšková.

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

  • kopii výpisu z  obchodního rejstříku/živnostenského listu, ne starší 3 měsíce, investora a dodavatele
  • koordinační komise TSK, Řásnovka 8, Praha 1
  • souhlas vlastníka komunikace Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6 (Nájemní nebo Výpůjční smlouva)
  • 3x plánek úpravy dopravního režimu (s dopravním značením dle vyhláška č. 30/2001 Sb.) v měřítku 1:500
  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést znění: “ ... a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných   prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná je pověřen zodpovědnou osobou, která plnou moc smí napsat,od investora a dodavatele
  • stavební povolení nebo ohlášení

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - (výkopové povolení) a Plná moc je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Je-li zábor v délce trvání do 10 dnů, hradí se správní poplatek ve výši 100 Kč.
Je-li zábor v délce trvání do ½ roku, je výše správního poplatku 500 Kč.
Je-li zábor v délce trvání do 1 roku, je výše správního poplatku 1000 Kč.
Správní poplatek lze uhradit v hotovosti při převzetí rozhodnutí na odboru dopravy.
Místní poplatky žadatel uhradí současně s předáním kopie rozhodnutí na oddělení místních poplatků Ú MČ P7.

Lhůty pro vyřízení:

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

Kteří jsou další účastníci postupu:

  • vlastník dotčené komunikace
  • Policie ČR
  • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha

Právní předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb., § 25  odst. 6 písm. c) až e), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001Sb., kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu správního řádu cestou odboru dopravy Ú MČ Praha 7 k odboru dopravních agend MHMP.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč - právnické i fyzické osoby.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor dopravy

Za správnost návodu odpovídá:

Petra Mikyšková

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.12. 2015

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

07.12.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 5271 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7